تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 63

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
2 ›  گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1399/09/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
4 ›  1399/09/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
5 ›  1399/09/29 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
6 ›  1399/09/30 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
7 ›  1399/10/01 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
8 ›  1399/10/01 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
9 ›  1399/10/02 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
10 ›  1399/10/03 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
11 ›  1399/10/03 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
12 ›  1399/10/03 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
13 ›  1399/10/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
14 ›  1399/10/08 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
15 ›  1399/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
16 ›  1399/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
17 ›  1399/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
18 ›  1399/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
19 ›  1399/10/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
20 ›  1399/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
21 ›  1399/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
22 ›  1399/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
23 ›  1399/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
24 ›  1399/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
25 ›  1399/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
26 ›  1399/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
27 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
28 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
29 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
30 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
31 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
32 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
33 ›  1399/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
34 ›  1399/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
35 ›  1399/11/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
36 ›  1399/11/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
37 ›  1399/11/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
38 ›  1399/11/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
39 ›  1399/11/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
40 ›  1399/11/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
41 ›  1399/11/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
42 ›  1399/11/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
43 ›  1399/11/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
44 ›  1399/11/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
45 ›  1399/11/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
46 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
47 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
48 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
49 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
50 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
51 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
52 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
53 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
54 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
55 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
56 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
57 ›  1399/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
58 ›  1399/12/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
59 ›  1399/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
60 ›  1399/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
61 ›  1399/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
62 ›  1400/01/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300
63 ›  1400/02/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره یازدهم / شماره ثبت: 300