اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/08/21 دوره : یازدهم شماره ثبت : 328 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، عمران، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات فرهنگی *، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/08/21 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری