لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/09/15 دوره : یازدهم شماره ثبت : 362 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*، مطالعات آموزش و فرهنگ*، مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/09/15 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری