مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

1400/01/18 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/01/18 دریافت نسخه چاپی

1400/03/18

دوره : یازدهم 1400/03/18 دریافت نسخه چاپی

1400/01/24 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/01/24 دریافت نسخه چاپی

1400/03/29

دوره : یازدهم 1400/03/29
نظر شما