مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی ، انتقال خون ایران ، دامپزشکی و زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به کار کنان سازمان بازرسی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی ، انتقال خون ایران ، دامپزشکی و زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به کار کنان سازمان بازرسی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/10/30    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 457   
QR

1399/10/30 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/10/30 دریافت نسخه چاپی
نظر شما