مسیر شما: طرح ها و لوایح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت

1400/03/05 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/03/05 دریافت نسخه چاپی
نظر شما