مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات)
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات)
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1387/04/09    دوره : هشتم    ماده 141 : بله    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 127   
دفتر

فرعی : مطالعات حقوقی

QR

1387/04/09 دو شوری

دوره : هشتم 1387/04/09 دریافت نسخه چاپی

1388/10/09 دو شوری

دوره : هشتم 1388/10/09 دریافت نسخه چاپی

1390/08/07 دو شوری

دوره : هشتم 1390/08/07 دریافت نسخه چاپی

1390/10/12 دو شوری

دوره : هشتم 1390/10/12 دریافت نسخه چاپی

1388/10/17 دو شوری

دوره : هشتم 1388/10/17 دریافت نسخه چاپی

1390/08/17 دو شوری

دوره : هشتم 1390/08/17 دریافت نسخه چاپی

1390/10/22 دو شوری

دوره : هشتم 1390/10/22 دریافت نسخه چاپی

1388/10/19 دو شوری

دوره : هشتم 1388/10/19 دریافت نسخه چاپی

1388/10/29 دو شوری

دوره : هشتم 1388/10/29 دریافت نسخه چاپی

1389/09/01 دو شوری

دوره : هشتم 1389/09/01 دریافت نسخه چاپی

1389/12/28 دو شوری

دوره : هشتم 1389/12/28 دریافت نسخه چاپی

1390/08/26 دو شوری

دوره : هشتم 1390/08/26 دریافت نسخه چاپی

1387/04/30 دو شوری

دوره : هشتم 1387/04/30

1388/05/27 دو شوری

دوره : هشتم 1388/05/27 دریافت نسخه چاپی

1387/05/07 دو شوری

دوره : هشتم 1387/05/07 دریافت نسخه چاپی

1390/10/28 دو شوری

دوره : هشتم 1390/10/28 دریافت نسخه چاپی
نظر شما