تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 11

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1387/10/10 اعلام تقدیم لایحه
یک فوریتی
2 ›  1387/10/10 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
3 ›  1387/12/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
4 ›  1388/05/12 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
5 ›  1388/05/19 گزارش مرکز پژوهش ها
یک فوریتی
6 ›  1388/09/11 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
7 ›  1388/09/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
8 ›  1388/10/08 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
9 ›  1388/10/19 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
10 ›  1388/10/23 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی
11 ›  1388/10/26 ابلاغ به دولت
یک فوریتی