لایحه امور گمرکی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1388/08/19 دوره : هشتم شماره ثبت : 373 شماره اجلاسیه : 143 ترتیب چاپ : 899 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 16

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/08/18 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1389/02/26 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1390/01/24 گزارش کمیسیون طبق اصل 85
یک شوری
5 ›  1390/02/10 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1390/02/18 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
7 ›  1390/03/09 گزارش کمیسیون طبق اصل 85
یک شوری
8 ›  1390/04/01 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1390/05/03 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
10 ›  1390/06/14 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1390/06/28 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
12 ›  1390/07/06 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
13 ›  1390/07/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1390/08/30 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
15 ›  1390/09/02 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
16 ›  1390/09/16 ابلاغ به دولت
یک شوری