تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 11

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1388/11/04 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1388/11/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1388/11/11 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1388/12/15 گزارش کمیسیون تلفیق
یک شوری
5 ›  1388/12/15 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1388/12/24 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
7 ›  1388/12/24 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1388/12/25 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
9 ›  1388/12/25 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1388/12/26 ابلاغ به دولت
یک شوری
11 ›  1389/04/03 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری