مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح استفساریه تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح استفساریه تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1390/03/24    دوره : هشتم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 543    شماره اجلاسیه : 332    ترتیب چاپ : 1497   
کمیسیون

اصلی : اجتماعی

QR

1390/05/05 یک فوریتی

دوره : هشتم 1390/05/05 دریافت نسخه چاپی

1390/08/30 یک فوریتی

دوره : هشتم 1390/08/30 دریافت نسخه چاپی

1390/03/24 یک فوریتی

دوره : هشتم 1390/03/24 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1390/05/08 یک فوریتی

دوره : هشتم 1390/05/08 دریافت نسخه چاپی

1390/09/02 یک فوریتی

دوره : هشتم 1390/09/02 دریافت نسخه چاپی
نظر شما