لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/04/11 دوره : نهم شماره ثبت : 82 ترتیب چاپ : 86 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، فرهنگی ، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/04/11 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/04/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/06/26 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری