لایحه گذرنامه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/05/07 دوره : نهم شماره ثبت : 101 ترتیب چاپ : 109 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/05/07 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/05/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/06/18 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری