لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1392/03/27 دوره : نهم شماره ثبت : 323 شماره اجلاسیه : 105 ترتیب چاپ : 620 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، بهداشت و درمان

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات فرهنگی *، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1392/03/27 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1392/03/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1392/05/15 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1393/08/25 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1393/09/01 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1395/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1395/03/16 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری