طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون شهرداری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1392/07/02 دوره : نهم شماره ثبت : 364 شماره اجلاسیه : 133 ترتیب چاپ : 758 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  عمران

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1392/07/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1392/08/06 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
3 ›  1392/08/12 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1392/08/15 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری