طرح اصلاح تبصره (1) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 و الحاق تبصره یک مکرر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/01 دوره : نهم شماره ثبت : 483 شماره اجلاسیه : 231 ترتیب چاپ : 1124 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  قضایی و حقوقی ، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری