لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ 1972 (1351) به گونه اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2009 (1388)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/05/29 دوره : نهم شماره ثبت : 496 شماره اجلاسیه : 237 ترتیب چاپ : 1154 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 10

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/05/29 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/05/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1393/07/12 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1394/02/29 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1394/05/24 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1394/06/02 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1394/06/08 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
8 ›  1394/07/06 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1394/07/15 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1394/07/22 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری