مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 544    شماره اجلاسیه : 279    ترتیب چاپ : 1319   
QR

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1394/02/28 یک شوری

دوره : نهم 1394/02/28 دریافت نسخه چاپی

1394/02/02 یک شوری

دوره : نهم 1394/02/02 دریافت نسخه چاپی

1394/03/06 یک شوری

دوره : نهم 1394/03/06 دریافت نسخه چاپی
نظر شما