لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17 دوره : نهم شماره ثبت : 544 شماره اجلاسیه : 279 ترتیب چاپ : 1319 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/10/17 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1393/10/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1394/02/02 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1394/02/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1394/03/06 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری