مسیر شما: طرح ها و لوایح لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1393/10/17    دوره : نهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 545    شماره اجلاسیه : 279    ترتیب چاپ : 1320   
QR

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1393/10/17 یک شوری

دوره : نهم 1393/10/17 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1394/04/31 یک شوری

دوره : نهم 1394/04/31 دریافت نسخه چاپی

1393/12/03 یک شوری

دوره : نهم 1393/12/03 دریافت نسخه چاپی

1394/01/25 یک شوری

دوره : نهم 1394/01/25 دریافت نسخه چاپی

1394/05/10 یک شوری

دوره : نهم 1394/05/10 دریافت نسخه چاپی
نظر شما