طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرحهای مهم کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1394/11/13 دوره : نهم شماره ثبت : 657 شماره اجلاسیه : 397 ترتیب چاپ : 1722 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1394/11/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/02/28 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری