طرح استفساریه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 (اعاده شده از شورای نگهبان )

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/22 دوره : دهم شماره ثبت : 5 ترتیب چاپ : 12 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/22 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی