طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری (اعاده شده از شورای نگهبان)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/24 دوره : دهم شماره ثبت : 14 ترتیب چاپ : 21 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی