لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/24 دوره : دهم شماره ثبت : 16 ترتیب چاپ : 23 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  عمران، اقتصادی ، صنایع و معادن ، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 14

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
2 ›  1396/11/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1396/12/27 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/01/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
5 ›  1398/05/23 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1398/05/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
7 ›  1398/07/09 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
8 ›  1398/08/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
9 ›  1398/08/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
10 ›  1398/08/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
11 ›  1399/01/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
12 ›  1399/02/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 16
13 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1399/03/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری