طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/24 دوره : دهم شماره ثبت : 17 ترتیب چاپ : 24 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 17
2 ›  1395/03/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
3 ›  1395/07/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 17
4 ›  1396/07/19 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
5 ›  1396/08/14 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
6 ›  1396/08/22 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک فوریتی
7 ›  1396/11/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی