لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (اعاده شده از شورای نگهبان)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/25 دوره : دهم شماره ثبت : 27 ترتیب چاپ : 34 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
2 ›  1395/04/14 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
3 ›  1395/04/19 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1395/04/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1395/05/06 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1395/05/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1395/06/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1395/06/24 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری