طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/25 دوره : دهم شماره ثبت : 223 ترتیب چاپ : 30 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 28

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
2 ›  1395/07/07 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
3 ›  1395/07/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 23
4 ›  1395/09/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 23
5 ›  1395/09/24 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1395/10/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1395/10/18 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
8 ›  1395/11/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 23
9 ›  1395/11/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1395/12/01 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
11 ›  1395/12/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1395/12/17 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
13 ›  1396/01/23 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1396/02/18 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
15 ›  1396/03/02 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
16 ›  1396/03/03 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
17 ›  1396/03/09 مصوبه مجلس شورای اسلامی(اعمال نظر شورای نگهبان و ارسال به شورای نگهبان)
یک شوری
18 ›  1396/04/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
19 ›  1396/04/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
20 ›  1396/05/12 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
21 ›  1396/05/22 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
22 ›  1396/06/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
23 ›  1396/06/08 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
24 ›  1396/07/02 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
25 ›  1396/07/19 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری
26 ›  1396/09/05 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری
27 ›  1397/03/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
یک شوری
28 ›  1397/03/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری