لایحه حمایت از حقوق معلولان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/25 دوره : دهم شماره ثبت : 31 ترتیب چاپ : 38 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 9

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/12/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 31
2 ›  1395/03/25 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
3 ›  1396/08/30 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/10/11 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1396/10/26 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
6 ›  1396/11/15 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
7 ›  1396/12/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 31
8 ›  1396/12/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1397/01/22 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری