طرح استانی - شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/24 دوره : دهم شماره ثبت : 20 ترتیب چاپ : 27 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری