مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1400/04/02    دوره : دهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 203    ترتیب چاپ : 262   
QR

1395/06/29 یک شوری

دوره : دهم 1395/06/29 دریافت نسخه چاپی

1395/07/27

دوره : دهم 1395/07/27 دریافت نسخه چاپی

1395/09/03 یک شوری

دوره : دهم 1395/09/03 دریافت نسخه چاپی

1395/11/12 یک شوری

دوره : دهم 1395/11/12 دریافت نسخه چاپی
نظر شما