طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/03/24 دوره : دهم شماره ثبت : 21 ترتیب چاپ : 28 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/03/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/09/11 مصوبه مجلس شورای اسلامی(اعمال نظر شورای نگهبان و ارسال به شورای نگهبان)
یک شوری
3 ›  1396/09/11 بایگانی
یک شوری
4 ›  1396/09/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 21