لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/04/24 دوره : دهم شماره ثبت : 90 ترتیب چاپ : 101 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 20

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/13 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1395/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1396/05/04 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
4 ›  1396/06/06 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1396/07/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1396/08/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 90
7 ›  1397/02/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 90
8 ›  1397/02/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 90
9 ›  1397/05/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 90
10 ›  1397/11/23 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1397/12/12 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
12 ›  1398/01/25 بررسی گزارش کمیسیون در جلسه علنی پس از اعاده مصوبه از شورای نگهبان
یک شوری
13 ›  1398/01/28 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
14 ›  1398/01/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 90
15 ›  1398/02/30 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
16 ›  1398/03/11 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
17 ›  1398/05/01 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
18 ›  1398/05/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 90
19 ›  1398/05/09 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
20 ›  1398/05/26 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری