لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/03/02 دوره : دهم شماره ثبت : 266 شماره اجلاسیه : 107 ترتیب چاپ : 513 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/03/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/06/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 266
3 ›  1396/07/11 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/08/01 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1396/08/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 266
6 ›  1398/03/23 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/03/29 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری