لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/19 دوره : دهم شماره ثبت : 347 شماره اجلاسیه : 156 ترتیب چاپ : 759 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی فرعی :  انرژی، صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 13

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/02/05 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1397/02/15 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1397/03/02 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1397/03/12 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1397/05/09 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1397/05/24 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
8 ›  1397/06/07 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
9 ›  1397/07/01 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
10 ›  1397/07/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی(اعمال نظر شورای نگهبان و ارسال به شورای نگهبان)
یک شوری
11 ›  1397/07/18 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
12 ›  1397/07/19 مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
یک شوری
13 ›  1397/10/29 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری