لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/01 دوره : دهم شماره ثبت : 337 شماره اجلاسیه : 153 ترتیب چاپ : 732 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 15

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/10/27 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1396/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 337
4 ›  1398/04/30 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/05/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1398/06/16 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/07/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 337
8 ›  1398/07/06 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1398/07/24 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
10 ›  1398/09/02 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 337
12 ›  1398/10/03 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
13 ›  1398/10/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
14 ›  1399/01/27 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
15 ›  1399/02/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
یک شوری