لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/04/24 دوره : دهم شماره ثبت : 77 ترتیب چاپ : 88 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/13 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1395/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1396/08/02 گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/12/16 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1398/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 77