لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

جزئیات

دوره : دهم شماره ثبت : 65 ترتیب چاپ : 76 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات فرهنگی، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 20

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/13 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1395/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1396/11/24 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/03/08 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1397/04/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 65
6 ›  1397/06/24 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1397/07/14 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
8 ›  1397/08/22 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
9 ›  1397/08/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 65
10 ›  1398/02/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 65
11 ›  1398/02/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1398/03/11 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
13 ›  1398/09/13 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 65
15 ›  1398/10/03 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
16 ›  1398/10/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
17 ›  1399/02/20 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
18 ›  1399/02/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 65
19 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
20 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری