لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/04/24 دوره : دهم شماره ثبت : 67 ترتیب چاپ : 78 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/13 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1395/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1397/04/10 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 67