طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

جزئیات

دوره : دهم شماره ثبت : 217 ترتیب چاپ : 349 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/09/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1395/11/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 217
3 ›  1397/07/30 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1397/07/30 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1397/08/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری