طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/20 دوره : دهم شماره ثبت : 284 شماره اجلاسیه : 121 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر تعداد ماده : 565

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 15

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/05/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 284
3 ›  1397/08/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1397/08/30 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1397/09/14 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1398/02/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 284
7 ›  1398/04/05 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1398/04/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
9 ›  1398/10/09 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1398/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 284
11 ›  1398/11/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1398/11/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
13 ›  1399/02/20 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1399/02/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 284
15 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری