لایحه مالیات بر ارزش افزوده

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/12/24 دوره : دهم شماره ثبت : 252 شماره اجلاسیه : 94 ترتیب چاپ : 460 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  اجتماعی ، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات ، صنایع و معادن ، عمران، قضایی و حقوقی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 20

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/12/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/03/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
3 ›  1397/10/25 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/01/25 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1398/02/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
6 ›  1398/02/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
7 ›  1398/05/23 گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
8 ›  1398/06/30 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
9 ›  1398/07/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
10 ›  1398/07/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
11 ›  1398/07/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
12 ›  1398/07/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
13 ›  1398/07/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
14 ›  1398/09/04 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
15 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
16 ›  1398/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
17 ›  1398/11/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 252
18 ›  1398/11/06 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
19 ›  1399/02/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
20 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری