لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/03/29 دوره : دهم شماره ثبت : 419 شماره اجلاسیه : 217 ترتیب چاپ : 989 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 11

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/03/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/04/04 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/04/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1398/07/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 419
5 ›  1398/08/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 419
6 ›  1398/09/02 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/09/21 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
8 ›  1399/02/10 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1399/02/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 419
10 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری