لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/05/02 دوره : دهم شماره ثبت : 113 ترتیب چاپ : 124 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 22

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/04/13 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1395/04/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1395/11/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 113
4 ›  1396/08/16 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1396/12/12 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1397/08/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 113
7 ›  1397/09/07 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
8 ›  1397/09/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 113
9 ›  1397/10/17 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1397/11/07 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
11 ›  1397/12/15 بررسی گزارش کمیسیون در جلسه علنی پس از اعاده مصوبه از شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1397/12/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 113
13 ›  1398/01/24 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1398/02/09 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
15 ›  1398/05/14 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
16 ›  1398/05/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 113
17 ›  1398/06/02 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
18 ›  1398/06/12 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
19 ›  1398/07/06 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
20 ›  1398/07/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 113
21 ›  1398/07/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
22 ›  1398/08/01 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری