لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1387/04/09 دوره : هشتم شماره ثبت : 127 ماده ۱۴۱ : بله ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 16

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1387/04/09 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری
2 ›  1387/04/30 گزارش مرکز پژوهش ها
دو شوری
3 ›  1387/05/07 گزارش شور اول (کلیات آن به تصویب رسید)
دو شوری
4 ›  1388/05/27 گزارش کمیسیون طبق اصل 85
دو شوری
5 ›  1388/10/09 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو شوری
6 ›  1388/10/17 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو شوری
7 ›  1388/10/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
8 ›  1388/10/29 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
9 ›  1389/09/01 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
10 ›  1389/12/28 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
11 ›  1390/08/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو شوری
12 ›  1390/08/17 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو شوری
13 ›  1390/08/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو شوری
14 ›  1390/10/12 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو شوری
15 ›  1390/10/22 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو شوری
16 ›  1390/10/28 نظر شورای نگهبان (تایید)
دو شوری