لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/04/07 دوره : نهم شماره ثبت : 84 ترتیب چاپ : 88 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات فرهنگی *، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1391/04/07 اعلام تقدیم لایحه
یک شوری
2 ›  1391/04/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1391/05/15 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری