‹ وضعیت قبلی [15]

16 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1394/12/13

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : 27-5815.pdf 27-5815.pdf تاریخ سند : 1394/12/13