‹ وضعیت قبلی [15]

16 › مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1395/06/23

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 125-823070101.pdf 125-823070101.pdf تاریخ سند : 1393/06/23