‹ وضعیت قبلی [2]

3 › استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : استرداد طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ : 1393/09/02

نسخه چاپی

عنوان : استرداد طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

چاپی : 243.pdf 243.pdf تاریخ سند : 1393/09/02