‹ وضعیت قبلی [3]

4 › بایگانی ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : بایگانی طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها
تاریخ : 1394/03/20

نسخه چاپی

عنوان : بایگانی طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها

چاپی : 354.pdf 354.pdf تاریخ سند : 1394/03/20