‹ وضعیت قبلی [3]

4 › بایگانی ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : بایگانی طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/03/20

نسخه چاپی

عنوان : بایگانی طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : 290.pdf 290.pdf تاریخ سند : 1394/03/20