‹ وضعیت قبلی [2]

3 › بایگانی ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : بایگانی طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن
تاریخ : 1393/08/04

نسخه چاپی

عنوان : بایگانی طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاح بعدی آن

چاپی : 474.pdf 474.pdf تاریخ سند : 1393/08/04